O GSC-u

Što je  GSC – Gorički senior centar ?

GSC – Gorički senior centar je Program za starije osobe sa svrhom aktivnog i zdravog starenja

kako bi starije osobe ostvarile  tjelesno, duševno i društveno, blagostanje koje produžuje

samostalni život koji bi mogao poslužiti poticaju izrade Strategije zdravog starenja na razini

lokalne zajednice.

 

Ujedinjeni narodi u Međunarodnom planu djelovanja na području starenja, Europska unija u

Povelji o temeljnim pravima Europske unije 2010/c 83/2 Ugovora o Europskoj uniji te

Svjetska zdravstvena organizacija u svojim ciljevima i deklaracijama izričito podržavaju

politiku zdravog i aktivnog starenja.

Međunarodni dokumenti i smjernice, nacionalni propisi (Zakon o socijalnoj skrbi, NN 157/13,

Obiteljski zakon NN 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11 i 61/11 i drugi nacionalni propisi iz

sustava socijalne skrbi), Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za

razdoblje od 2014.–2016. g. ( donesena 30. siječnja 2014.g.) te Socijalni plan Zagrebačke županije

2017.-2022.g. temelj su za pokretanje aktivnosti i ustroj GSC – Goričkog senior centra.

Pregled nekih Strateških i stručnih polazišta

1. AGE Platform Europe Strategy 2018-2021

http://www.age-platform.eu/sites/default/files/AGE_Strategy_2018-2021_adopted_by_GA_2017.pdf

2. Promicanje zdravog starenja

http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-infosheets/healthy_ageing_informationsheet_hr.pdf

3. Strateški dokumenti RH 2014-2020. u području za starije osobe

http://europski-fondovi.eu/strateski-dokumenti-republike-hrvatske-2014-2020.

4.  Urban Agenda – pravo na grad starijih osoba

http://www.age-platform.eu/images/stories/media/PRESS_RELEASE_30_May2016_EU_Urban_Agenda_Applying_the_right_to_the_city_

to_older_persons.pdf

5. Socijalni plan Zagrebačke županije 2017. – 20122.

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/media/filer_public/6a/ac/6aac2da9-849c-4bad-9028-c4434fc1ac05/socijalni_plan

_zagrebacke_zupanije_2017-2022.pdf

Odabrani znanstveni i stručni članci:

– Priručnik za samo zagovaranje starijih osoba u području ljudskih prava

http://zajednickiput.hr/category/age_platforma/

– Osnove o starosti i starenju – vodič uputa za aktivno zdravo starenje

http://www.nzjz-split.hr/pdf/OSNOVE%20O%20STARENJU%20I%20STAROSTI.pdf

– informacijsko-komunikacijske tehnologije I treća životna dob

https://bib.irb.hr/datoteka/471508.Crnkovic_i_dr.pdf