Na temu “AGENCIJE U DIGITALNOJ DOBI: sve veća

zajednica kreatora promjena”, Forum AAL-a 2018. godine okupio je u Bilbao, Španjolska

široki spektar dionika kako bi pogledao budućnost digitalne transformacije zdravstvene

i socijalne uključenosti u starenje Europe. Kao i prethodnih godina