Izvješća 2009. – 2016.

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2011.

I.

Prihodi

Izvori financiranja

1.

Državni proračun

20.219,99 kn

2.

Zaklade RH

12.790,00 kn

3.

Primici od kamata

79,94 kn

4.

Lokalna samouprava

24.700,00 kn

– Zagrebačka županija

16.700,00 kn

– Grad Velika Gorica

8.000,00 kn

5.

Donacije međunarodnih donatora

96.659,64 kn

6.

Vlastiti prihodi

4.520,00 kn

7.

Prihodi od članarine

1.420,00 kn

8.

Donacije građana

2.000,00 kn

9.

Ostali prihodi

1.223,34 kn

UKUPNO I. PRIHODI 2011.

163.612,91 kn

II.

IZDACI (Troškovi)

1.

Materijalni izdaci

1.1.

Režijski troškovi ureda

1.098,85 kn

1.2.

Troškovi telefona

7.381,42 kn

1.3.

Uredski materijal

3.363,61 kn

1.4.

Usluge knjigovodstvenog servisa

9.225,00 kn

1.6.

Troškovi platnog prometa

1.184,17 kn

1.7.

Ostali izdaci

410,00 kn

Ukupno materijalni izdaci ureda

22.663,05 kn

2.

Izdaci za aktivnosti

2.1.

Usluge promidžbe i izdavaštvo

2.1.1. Web usluge

3.728,00 kn

2.1.2. Reklame, priručnici i brošure

17.716,92 kn

2.2.

Grafičke usluge

2.004,45 kn

2.3.

Troškovi edukacije

2.3.1. Tečaj informatike i jezika

10.844,00 kn

2.3.2. Troškovi osvježenja

651,32 kn

2.4.

Naknade izvoditeljima aktivnosti

51.223,35 kn

2.5.

Ostali izdaci za aktivnosti (instrukcije i dru)

9.329,00 kn

Ukupno izdaci za aktivnosti

95.497,04 kn

3.

Izdaci za plaće i naknade uposlenih

3.1.

Neto plaće za zaposlene

23.213,70 kn

3.2.

Doprinosi za place zaposlenih

12.735,93 kn

Ukupno izdaci za plaće i naknade 35.949,63 kn
UKUPNO II. IZDACI 2011.

154.109,72 kn

Velika Gorica, 28.02.2012.                 Predsjednik Foruma50+

Ivan Svetopetrić